پسر بچه ای وارد بستنی فروشی شد و پشت میزی نشست. پیشخدمتیک لیوان آب برایش آورد.پسر بچه پرسید: یک بستنی میوه ای چند است؟

پیشخدمت پاسخ داد: 40سنت. پسر بچه دستش را در جیبش برد و شروع

به شمردن کرد. بعد پرسید: یک بستنی ساده چند است؟

در همین حال، تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی بودند و پیشخدمت

با عصبانیت پاسخ داد: ۳۵ سنت .

پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت : لطفا یک بستنی ساده .

پیشخدمت بستنی را آورد و دنبال کار خود رفت .

پسرک نیز پس از خوردن بستنی پول را به صندوق پرداخت و رفت .

وقتی پیشخدمت باز گشت از آنچه دید شوکه شد. آنجا در کنار ظرف خالی

بستنی،35 سنت و 1 سکه 5 سنتی گذاشته شده بود .

برای انعام پیشخدمت!!!

دیدگاهتان را بنویسید